ПОДАННЯ ДОСВІДУ

ПОДАННЯ ДОСВІДУ

 

 

Тема досвіду   Формування ключових компетентностей учнів на уроках літератури шляхом використання інноваційних технологій

 

Адреса досвіду  Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина , Харківська область, місто Куп’янськ, м-н Ювілейний,  05742- 5-74-55

 

Автор досвіду   Тонконог Олена Миколаївна, 1966 року народження,  учитель російської мови та світової літератури,  педагогічний стаж – 29 років,  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

 

Провідна ідея досвіду   Втілення інноваційних педтехнологій на уроках російської мови  та світової літератури, що сприяє формуванню  та розвитку ключових компетентностей учнів, інтересів, умінь і навичок, активізації пізнавальної  діяльності

 

Актуальність досвіду   Інтеграція України в Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної системи освіти.  Одним із основних чинників підвищення якості знань є впровадження в практику навчання інноваційних технологій, оновлення всього  навчально-виховного процесу.

               Запорука соціалізації та конкурентоспроможності учнів – це формування ключових компетентностей. Вони визначаються як здатність здійснювати складні поліфункціональні види діяльності.      

                Актуальність моєї проблеми також зумовлена:

         - нездатністю значної частини людей самостійно і критично осмислювати складності реального життя; вносити нові ідеї в усі сфери життя суспільства; бути вільними від конформізму та догматизму;

- зниженням моральності певної частини соціуму;

- певною втратою традиційних людських ідеалів, якими виховувалися попередні покоління;

- заміною високої духовності, смисложиттєвих цінностей на штучну, часто тільки зовнішню.

 

 

Мета досвіду:

 

- повна відмова від авторитарної педагогіки;

- перехід до педагогіки партнерства, пам’ятаючи слова Р. Емерсона, що “секрет успішного виховання – у повазі до вихованця”;

- оволодіння знаннями щодо загальноприйнятих людських цінностей, визначення  міри їх впливу на сучасного учня;

- необхідне корегування поведінки учня та його ставлення до оточуючого світу;

- відновлення забутих та втрачених ціннісних орієнтирів серед учнівської молоді;

- формування в учнів вміння проектувати власні позитивні дії на майбутнє.

- формування етичного, толерантного ставлення до чужої думки.

 

 

Завдання, на розв’язання яких спрямована педагогічна діяльність:

 • Активізувати мислення учнів
 • Мотивувати і стимулювати їх діяльність
 • Залучити всіх учнів до творчої навчальної діяльності
 • Активізувати пізнавальний процес
 • Розвивати вміння логічно й аргументовано викладати матеріал
 • Розвивати навички колективного спілкування
 • Формувати ключові компетентності учнів
 •  Впроваджувати  інноваційні педагогічні технології, як складову власної системи роботи.
 •  Інтегрувати  світову літературу з історією, кіномистецтвом, театром, музичним та образотворчим мистецтвом.
 • Показати ефективність використання інноваційних технологій в процесі вивчення світово літератури.

 

 

 

Практична значущість

           На сучасному етапі розвитку освіти та суспільних відносин зростають вимоги до особистості як суб'єкта всіх соціальних процесів, виникає необхідність врахування фактору психологічної готовності молодої людини до здійснення тих чи інших дій у сучасних умовах, забезпечення шкільної молоді ефективним інструментарієм самореалізації та самовираження для досягнення життєвого успіху, а не тільки оволодіння сумою знань.  

 

Наукові ідеї та рекомендації

           Розробка нових педагогічних ідей та підходів до навчально – виховного процесу, в центрі яких  -  особистість дитини з її потребами, інтересами та життєвими проблемами.

           Пошук ефективних шляхів навчання, формування ключових компетентностей і виховання у кожного школяра свідомого ставлення до оволодіння знаннями зі світової літератури.

            Впровадження особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання, що забезпечують розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та  інших здібностей учнів;  сприяють формуванню ключових компетентностей; спрямовані на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

 

Наукова основа досвіду

         Основними педагогічними ідеями, на яких ґрунтується досвід, є:

 • ідея інтерактивних форм і методів навчання О.Пометун та О.Пироженко;
 • розробки елементів інтерактивного навчання класика педагогіки В.Сухомлинського;
 • творчість вчителів-новаторів 70-80-х років Ш.Амонашвілі, В.Шаталова, Є.Ільїна, С.Лисенкової та інших;
 • сучасні шкільні технології (  особистісно зорієнтоване навчання, розвивальне навчання) І. Рожнятовська, В.Зоц;
 • технологія інтерактивного навчання (Дж. Шерман, Г.Фріц, С.Ренегар, Дж. Фредерік, М.Сілберман, Т.Ремех);
 • технологія «Метод проектів» (В.Гузєєв);
 • технологія колективного взаємонавчання (О. Рівін);
 •  технологія проблемного навчання (Дж. Дьюі, М.Махмутов, Т.Ільїна, Г.Вернер, В.Окоп, А.Матюшкін, П.Підкасистий);
 • технологія комп'ютерного (інформаційного) навчання (А.Єршов).

 

 

Констатація фактів навчально-виховного процесу на початок вивчення досвіду

 • у міських предметних олімпіадах учні посідали   1-6 місця: Сизонова К., 10 клас – І місце; Голубнича А., 10 клас – ІІІ місце; Гречух М., 8 клас – ІУ місце; Літвін Л., 8 клас – 6 місце;
 • не всі учні мають свідому мотивацію до навчання;
 • учитель має послідовників ( Дєєва О.Ю. - вчитель української мови та літератури Куп’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1; Петрова С.О. – вчитель української мови та літератури Куп’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4; Кулібаба Т.О. – вчитель англійської мови Куп’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4;
 • учитель Тонконог О.М. – учасник міського та обласного етапів виставки-ярмарку педагогічних ідей та технологій;
 • матеріально-технічна база кабінету світової літератури та російської мови складає:
  1. мультимедійний проектор;
  2. технічні засоби навчання;
  3. тематичні таблиці;
  4. підручники;;
  5. дидактичний матеріал;
  6. художня література;
  7. ілюстративний матеріал.

          

 

Шлях розвитку та становлення досвіду на відомій науковій основі

Сучасне суспільство потребує людей нової формації, які не тільки знають, а й вміють, тобто є компетентними, а значить готовими до життя.  Уроки літератури є важливими у цьому плані, тому що, знайомлячи з кращими зразками художнього слова, дають життєву настанову, розвивають духовність, а також формують ряд життєвих компетентностей: інформаційну, комунікативну, полікультурну, самоосвітню, мовну, творчого розвитку.

Отже, метою сучасного уроку  світової літератури  стає вже не накопичення знань, а пошукова діяльність учнів, спрямована на формування вмінь і навичок орієнтуватися в інформаційному просторі,  за допомогою знань пізнавати світ і себе. А відтак нового сенсу на уроці набуває співпраця вчителя та учня навколо художнього твору та інформації про його творця.

 Щоб виховати творчу, всебічно розвинену особистість, треба створити необхідні умови, перш за все для творчої праці педагога, надати можливість кожному учневі самореалізуватися. Так виникла ідея застосування саме таких інноваційних технологій на практиці вивчення  світової літератури.

Такі підходи до навчання не є повністю новими для української школи. Бригадно-лабораторний та проектний методи, робота в парах змінного складу були передовим словом у світовій педагогіці 20-30-х років ХХ століття. Подальшу розробку елементів активного навчання знаходимо в працях В.Сухомлинського, Ш.Амонашвілі, В.Шаталова, Є.Ільїна та інших.

На уроках вивчення нового матеріалу, комбінованих уроках використовуються  робота в групах, парах, «Мозковий штурм», «Коло ідей», «Відкритий мікрофон», тощо.  Цікаво спостерігати, як учні формують власну думку, висловлюють її. Досить часто трапляються неординарні рішення. На етапі аналізу матеріалу застосовуються «Кола Вена», для закріплення вивченого на уроці  або підведення підсумків пропонуються  складання  сенканів, порівняльних  таблиць.  Практикуються  й такі завдання : дібрати епіграфи й пояснити свій вибір, відобразити схематично матеріал, що вивчається.

          Окрема увага надається  методу проектів, в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок, умінь самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити, класифікувати  свої знання. Організація уроків за методом проектів потребує особливої підготовки, значних затрат ресурсів, зокрема часу. Тому ця технологію   застосовується систематично, але не часто, іноді об’єднуються  декілька тем під час вивчення творчості певного письменника.

              Використання елементів інноваційних технологій з метою формування творчої компетентності  допомагає виявити творчих, обдарованих учнів.  Ця робота здійснюється поетапно:

І етап. Виявлення обдарованих дітей, яке відбувається в основному під час знайомства з творчістю поетів та  вивчення їх творів. Завдання: створити власну версію теми, висвітленої автором поезії. Цікавим тестом на «творчу поетичну обдарованість» є пропозиції в процесі підготовки до позакласних заходів переробити тексти пісень, скласти віршовані сценарії, тощо.

ІІ етап. Залучення учнів до виконання творчих завдань, їх популяризація: презентація кращих творів перед аудиторією, написання своїх віршів, відбір поезій для декламування на конкурсах читців, створення поетичних збірок.

ІІІ етап. Диференційовані завдання з подальшою корекцією творів учителем, написання твору у формі поезії, прочитання прозового твору з відкритим фіналом і складання кінцівки, створення власного сонету, рубаї, каліграми, хоку і т.д.

IY етап. Індивідуальні заняття з метою поглиблення теоретичниз знань учнів, на яких мова йде про поетичні жанри, види рим і римування, художні засоби. Виконання дітьми спеціальних завдань: визначення виду римування (суміжного, перехресного,  кільцевого) у віршах, які добирає вчитель; добирання рими до поданих слів, складання на задану тему білого і римованого вірша, визначення розміру поезій відомих авторів, написання власного твору заданим розміром. У процесі такої роботи учні вдосконалюють навички віршування і виконують складні завдання : пишуть різножанрові поетичні твори, застосовуючи різноманітні художні засоби.  

      Така організація навчальної діяльності на уроках світової літератури й у позаурочний час сприяє творчому, гармонійному розвитку дитини, формує життєві компетентності. Учні набувають комунікативних навичок і вмінь, вчаться ставити мету, досліджувати, порівнювати, робити висновки, узагальнювати, а головне – творити.

 

 

Критерії та результати ефективності педагогічного досвіду:

 • доведено результативність використання інноваційних технологій навчання на власному досвіді;
 • розроблено систему застосування інноваційних технологій на уроках світової літератури в даному навчальному закладі;
 • підвищився рівень знань, умінь, навичок учнів зі світової літератури ( додаток 5.1.);
 • досягнуто нового рівня активності учнів та взаємовідносин учитель-учень, учень-учень, учень-група учнів, клас-учень, клас-учитель;
 • підвищився рівень творчих здібностей учнів: самостійності, вихованості, дисциплінованості, загальної успішності, оригінальності мислення;
 • підвищився рівень мотивації учнів до здобуття знань зі світової літератури. На уроках учні прагнуть до постійної творчості;
 • активізована робота з виявлення та підтримки обдарованих дітей;
 • досвід використовується на практиці іншими вчителями світової літератури даного навчального закладу;
 • досвід  показав, що застосування інноваційних технологій дає позитивні результати у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

 

 

Межі використання досвіду та умови його ефективного функціонування

           Інноваційні технології, які застосовуються в досвіді мають необмежені властивості через велику різноманітність, що сприяє не тільки отриманню знань, умінь і навичок зі світової літератури, а й всебічному розвитку особистості, формуванню ключових компетентностей. Основними формами роботи є групова, парна, індивідуальна та колективна, що формує найцінніші людські якості. В процесі навчання зростає творча активність, зацікавленість, пізнавальний інтерес учнів та співпраця між учителем та учнями.

       Реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує психолого - емоційну комфортність і подальшу соціальну адаптованість школярів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи колективній діяльності (в системі «учитель - учень», «учень - учень»).

      Технологія досвіду містить у собі багатий арсенал різнонаправлених форм, методів традиційної та інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці і в позаурочний час. Особливо цінним є творчий підхід   до створення системи роботи на різних етапах уроку в залежності від його типу та навчального матеріалу.

     Залучення до процесу навчання усіх учнів класу, побудова уроку на основі діалогу (полілогу), забезпечує тим самим простір для осмислення школярами не тільки свого, але й чужого досвіду, надає можливість учневі самому моделювати ситуацію в нових умовах; продуктивні творчі суперечки приводять учнів не тільки до адекватного розуміння суті художнього твору, але й мають колосальний виховний ефект, роблять кожного учасника занять активним шукачем шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми.

 Проблемне навчання активізує самостійну роботу учнів, що веде до ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових знань, розвиває творче мислення, здатність до самостійного вирішення поставленого завдання. Тому елементи такого навчання застосовуються на окремих етапах вивчення програмового матеріалу та на відповідних етапах уроку: постановка проблемного завдання на початку вивчення розділу (теми) та повернення до його вирішення на підсумкових уроках; формулювання проблемного питання на початку уроку (найчастіше - в епіграфі) з подальшим його розв'язанням на підсумковому етапі.

  Процес інформатизації суспільства зумовлює й інформатизацію освіти: використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Уроки з використанням   комп'ютерних технологій створити умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, розвивають інтелектуальні, творчі здібності учня, виховують гармонійну особистість, готують учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі. Завдяки мультимедіа (презентацій, добору ілюстрацій, використання кіно- чи відеофрагментів) навіть сухий теоретичний матеріал оживає, стає цікавим, наочним.   

    Досвід може бути реалізованим у повному обсязі в навчально-виховному процесі при  вивченні світової літератури в загальноосвітньому навчальному закладі.

 

Шляхи  подальшого вдосконалення та розвитку досвіду:

 • Створення творчих груп учителів, які працюють з даної проблеми;
 • Презентація досвіду на рівні школи, міста, області;
 • Моніторинг, добір найефективніших методів, визначення факторів впливу на результати роботи;
 • Налагодження співпраці з науково-дослідними установами;
 • Забезпечення в більш повному обсязі психологічного супроводу проекту;
 • Створення на уроках ще більш комфортного, творчого мікроклімату для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • Підтримка творчого розвитку учнів, здібностей та обдарувань;
 • Пошук нових шляхів для реалізації завдань  досвіду.